ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN— ICODE —

In deze verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

"Catalogus" betekent de verzameling Producten die op de Site te koop worden aangeboden. Elk Product dat zichtbaar is op de Site en in het bijzonder gefotografeerd op een mannequin, maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van de Catalogus. Klik voor de zekerheid op het betreffende Product. Elke verwijzing naar een Productfiche betekent dat het Product in de Catalogus staat. Zoniet moet het Product worden beschouwd als niet te koop aangeboden. De Productfiche geeft informatie over de aard, naam, prijs en, afhankelijk van de Producten, de samenstelling, maten of afmetingen, beschikbare kleuren, voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud, enz. Zij gaat vergezeld van een foto die het Product zo getrouw mogelijk weergeeft .

"Klant" betekent elke volwassen natuurlijke persoon die optreedt als consument voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, ambachtelijke, agrarische of vrijberoepsactiviteit en die zijn gewone verblijfplaats heeft in het Leveringsgebied.

"Gastklant" betekent een Klant die een Bestelling plaatst zonder een Klantenaccount aan te maken.

"Bestelling" betekent elke bestelling van Producten die door een Klant op de Site is geplaatst.

"Klantenaccount"betekent een account aangemaakt door de Klant bij I.CODE waarin hij zijn persoonsgegevens registreert om met name zijn bestellingen op de Site te vergemakkelijken en de levering ervan te op te volgen.

"I.CODE" betekent het bedrijf genaamd IKKS RETAIL, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 36.037.000 met maatschappelijke zetel te 8/10, rue Barbette, 75003 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 479 960 965 met als intracommunautaire btw-nummer FR66479960965. I.CODE is de verkoper van de Producten.

"Product" betekent elk item dat door I.CODE is geselecteerd om de Catalogus te vormen, afkomstig uit de "I. CODE"-kledingcollecties en/of collecties van afgeleide producten of een ander item dat vergezeld gaat van een productfiche.

"Klantendienst" betekent de afdeling I.CODE waar de Klant aanvullende informatie kan verkrijgen over de Producten, verkoopvoorwaarden, bestellingen en leveringen of een klacht kan indienen. Het postadres is I. CODE E-shop - Service Clients - 94, rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE, Frankrijk en het e-mailadres is serviceclient@ikks.com toegankelijk op de site onder de kop “Contact”. Tel: 02 41 75 97 93.

"Afdeling retouren" betekent de I.Code-afdeling of de door I.Code aangeduide dienstverlener aan wie de Klant elk product kan retourneren en/of teruggeven volgens de voorwaarden beschreven in artikel 8 en 12.

"Site" betekent de interactieve elektronische dienst onderworpen aan de Franse wetgeving, gehost door Equinix France (114, rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis), beheerd door IKKS op het internetnetwerk dat toegankelijk is via de URL: https://www.icode.com met als uitgever de heer Ludovic Manzon als vaste vertegenwoordiger van de voorzitter van IKKS.

"Leveringsgebied" betekent: Continentaal Frankrijk, Zuid-Afrika, Duitsland, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Chili, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Indonesië, Ierland, Italië, Jordanië, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Mauritius, Oman, Nederland, De Filipijnen, Portugal, Polen, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland en Thailand, met uitzondering van landen en gebieden die een speciale relatie hebben met een van de bovengenoemde landen en die geen deel uitmaken van het douanegebied noch van het btw-gebied van de Europese Unie.

2.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand door I.CODE aan de Klant van Catalogusproducten, elektronisch vanaf de Site.

2.2 - Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke van kracht zijn voor verkoop in winkels.

2.3 - Elke registratie van een bestelling is onderworpen aan de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden door de Klant.

2.4 - De huidige voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op de Site op de datum van de bestelling van de Klant. De Klant wordt verzocht om ze systematisch te raadplegen bij elke bestelling.

3.1 - Elke verkoopaanbieding van producten is geldig zolang het Product in de catalogus staat en op voorraad is.

3.2 - I.CODE behoudt zich het recht voor om de verkoop van een product te annuleren of te weigeren omwille van gegronde redenen en de Klant hiervan op de hoogte te brengen via e-mail na de registratie van de bestelling van de Klant. Gegronde redenen kunnen zijn: de non-conformiteit van het Product of zijn etikettering met de regelgeving of een specifieke norm in het land van levering, de onbeschikbaarheid van het Product, een abnormaal verzoek van de Klant, de kwade trouw van de Klant, het bestaan van een geschil met de Klant betreffende de betaling van een eerdere bestelling, elke frauduleuze betaling of poging tot frauduleuze betaling.

4.1 - Om het Bestelproces te vergemakkelijken, kan de Klant een Klantenaccount aanmaken. Door zijn Klantenaccount aan te maken, slaat de Klant zijn persoonsgegevens op en hoeft hij deze bij volgende Bestellingen niet meer in te voeren.

4.2 - Het aanmaken van een klantenaccount kan worden gedaan tijdens de bestelling bij de validatie van de winkelmand, of vooraf door te klikken op "Mijn account" dat op alle pagina's van de site verschijnt.

4.3 - De Klant moet zich identificeren door middel van zijn e-mailadres, dat geldig moet zijn, en hij moet een wachtwoord kiezen. Het wachtwoord van de Klant moet vervolgens worden bevestigd. Deze elementen zijn vertrouwelijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, totdat het wordt gedeactiveerd.

4.4 - Om met zijn inschrijving verder te gaan, moet de Klant zijn naam, voornaam, geboortejaar, postadres van de gewone verblijfplaats, telefoonnummer en e-mailadres invoeren. Het adres van een hotel of een ander vakantieoord, een postbus en/of een poste restante vormt geen adres van gewone verblijfplaats.

4.5 - De Klant moet oprechte en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken en moet deze updaten na elke wijziging die hierop betrekking heeft. Eventuele wijzigingen moeten online worden ingevoerd en worden de volgende werkdag van kracht.

4.6 - I.CODE kan automatisch, zonder kennisgeving of schadevergoeding, het account van een Klant deactiveren ingeval de Klant de verkoopvoorwaarden niet naleeft, verschuldigde bedragen niet betaalt of handelt in strijd met de belangen van I. CODE.

4.7-Elke Klant die zijn account wil deactiveren, moet I.CODE hiervan op de hoogte stellen door op "Contact" te klikken.

5.1 - De Klant kan online bestellen vanuit de Catalogus.

5.2 - Door op "Toevoegen aan winkelmand" te klikken, kan de Klant de Producten van zijn keuze in een winkelmand plaatsen. Voor elk aldus geselecteerd Product wordt hij verzocht om, afhankelijk van de Producten, de kleur, maat of afmetingen en de bestelde hoeveelheid te kiezen. Hij kan de inhoud van zijn winkelmand op elk moment bekijken en een of meerdere Product(en) uit zijn selectie te verwijderen.

5.3 - Door op "Bestellen" te klikken, valideert de Klant de winkelmand en wordt hij verzocht om zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de Bestelling door te geven, of om in te loggen op zijn Klantenaccount of om een Klantenaccount aan te maken op de site van I.CODE. De Klant wordt geïnformeerd dat de validatie van zijn Bestelling voor hem een betalingsverplichting inhoudt. De Klant wordt vervolgens verzocht om de leveringswijze te kiezen. Het land van levering moet worden vermeld in het Leveringsgebied. De leveringskosten zijn voor rekening van de Klant.

5.4 - De Klant valideert de juistheid van zijn gegevens, in het bijzonder zijn leverings- en facturatiegegevens, en wordt vervolgens verzocht om de betaling uit te voeren.

5.5 - Door op "Betaling" te klikken verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de verkoopsvoorwaarden en het herroepingsrecht en dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt en valideert hij de betaling. De Klant kan de bestelling afbreken totdat de betaling is bevestigd. In het kader van de validatiefase van de betaling moet de Klant kiezen uit de verschillende betaalwijzen die door I.CODE worden voorgesteld.

5.6 - Na de bevestiging van de betaling is de bestelling geregistreerd. Elke door de Klant gevalideerde bestelling impliceert de aanvaarding van de prijs en de beschrijving van het Product in de Catalogus. De Klant ontvangt onmiddellijk een e-mail waarin hij wordt geïnformeerd over de goede ontvangst van zijn bestelling.

5.7 - De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans, Engels, Spaans, Nederlands en Duits. In geval van betwisting is alleen de Franse taal rechtsgeldig. Behoudens tegenwijs, vormen de door I-CODE geregistreerde gegevens het bewijs van alle tussen I.CODE en de Klant gesloten transacties.

De geschiedenis van de transacties tussen –I.CODE en de Klant kan op elk moment worden geraadpleegd door een Klant met een Klantenaccount, op de Site onder de rubriek "Mijn account".

Om de status van een bestelling die is geplaatst in de modus Gastklant te bekijken, wordt deze laatste verzocht om op deze linkte klikken.

6.1 - Le prix de chaque Produit est indiqué en euros (ou en livres sterling pour le Royaume-Uni ou en francs suisses pour la Suisse) toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes éventuelles applicables à la date de la commande), hors frais de livraison. Les montants des frais de livraison sont détaillés sur la page De prijs van elk Product wordt aangegeven in euro's (of in Britse ponden voor het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserse franken voor Zwitserland) inclusief alle belastingen (belasting toegevoegde waarde en alle andere belastingen die van toepassing zijn op de datum van de bestelling), uitgezonderd de leveringskosten. De bedragen van de leveringskosten worden uiteengezet op de pagina "Levering" op de Site.

6.2 - De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van elk Product op elk moment te wijzigen. De toepasselijke prijsvoorwaarden zijn dan die welke van kracht zijn op de Site op de datum van de bestelling van de Klant.

7.1 - Elk product dat op de Site wordt gekocht, kan alleen worden geleverd in het Leveringsgebied. De Klant kiest de leveringswijze. Als de Klant kiest voor thuisbezorging, wordt het product afgeleverd op het postadres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

7.2 - De leveringstermijn van een Product, zoals aangegeven op de Site bij het accepteren van de bestelling, is een gangbare gemiddelde termijn en komt overeen met de voorbereidingstijd van de bestelling en de transittijd van de transporteur, afhankelijk van de door de Klant gekozen transportwijze, en houdt geen rekening met eventuele vertragingen bij de douaneafhandeling. Deze termijn gaat ervan uit dat de bestelling geplaatst is van maandag tot en met vrijdag voor 10.00 uur Parijse tijd, met uitzondering van feestdagen of vrije dagen.

7.3 - Wanneer de Bestelling meerdere Producten bevat met verschillende voorbereidingstijden, is de leveringstijd van de Bestelling gebaseerd op de langste voorbereidingstijd. I.CODE behoudt zich in dat geval het recht voor om de levering te splitsen. In dat geval wordt de bijdrage van de Klant in de leveringskosten slechts gefactureerd voor een enkele levering.

7.4 - Niettegenstaande artikel 7.2 en 7.3, vindt de levering van elk Product plaats uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag volgend op de registratie van de bestelling door I. CODE.

7.5 - I.CODE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die toe te schrijven zijn aan de Klant of aan een onvoorzien en onoverkomelijk feit veroorzaakt door derden aan het contract, of aan een geval van overmacht.

7.6 - Elke klant met een klantenaccount wordt verzocht om regelmatig zijn "Bestelling volgen" op de Site te raadplegen en indien nodig contact op te nemen met de Klantendienst door op "Contact" te klikken. Voor bestellingen die als Gastklant zijn geplaatst, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling volgen door op deze link te klikken.

8.1 - De Klant neemt alle nodige maatregelen om het Product in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

8.2 - De klant beschikt over een termijn van drie volle dagen, vanaf ontvangst van het Product, om de Klantendienst op de hoogte te stellen van eventuele bezwaren (beschadigd pakket, geopende verpakking, ontbrekend Product, beschadigd of bevuild Product, enz.).

8.3 - De klant beschikt over een termijn van veertien volle dagen na ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen (uitgezonderd gepersonaliseerde producten overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-28 van de Code de la consommation (Franse consumentenwet)). In geval van herroeping, zijn de retourkosten voor rekening van de Klant en wordt enkel de prijs van het Product dat voorwerp uitmaakt van de herroeping terugbetaald, evenals de kosten die werden gemaakt voor de ontvangst van de bestelling. Voor leveringen buiten de Europese Unie worden de forfaitaire leveringskosten, in geval van een herroeping die enkel betrekking heeft op een deel van de Producten, niet terugbetaald.

8.4 - De Klant heeft de mogelijkheid om zijn herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de ontvangst van het Product door naar het gedeelte "Retourneren" in het gedeelte "Mijn account" te gaan. Hij moet vervolgens het Product selecteren dat hij wil retourneren door te klikken op “Retourzending aankondigen” en de verplichte velden invullen. Na bevestiging van de Klantendienst, ontvangt de Klant onmiddellijk een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn herroeping geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het Product dat geretourneerd wordt, de prijs van het Product en de gekozen wijze van terugbetaling of vergoeding, evenals:

- het retouradres, voor retours vanuit Frankrijk en andere landen van de Europese Unie, de klant is vrij om de transporteur van zijn keuze te kiezen voor de retournering van het pakket. Retours via relais-punten zijn niet mogelijk.

- voor de andere landen wordt een bericht gestuurd met de melding dat de Klant zal worden gecontacteerd door de logistieke dienstverlener om de retour te organiseren evenals de kosten van de retour, die afhangen van de plaats van ophaling.

De retourbon zal dan beschikbaar zijn op het Klantenaccount in de rubriek « Retouren ».

De retourkosten zijn en blijven volledig voor rekening van de klant. Retourkosten worden noch geheel noch gedeeltelijk gedragen door I.CODE. Elke retournering die impliceert dat I.CODE kosten moet dragen voor de retour van één of meer producten kan door I.CODE worden geweigerd.

De Gastklant moet de retournering van zijn artikelen registreren door op deze link te klikken..

Na bevestiging van de Klantendienst, ontvangt de Klant een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn herroeping geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het artikel dat geretourneerd wordt, de prijs van het artikel en de gekozen wijze van terugbetaling of vergoeding, evenals het retouradres.

Ter informatie is in artikel 18 een standaardformulier voor herroeping opgenomen, waarbij de Klant wordt verzocht om de hierboven beschreven procedure te volgen.

8.5 - Elk Product dat het voorwerp uitmaakt van een herroeping, wordt teruggestuurd naar de Afdeling Retouren of teruggegeven aan de logistieke dienstverlener uiterlijk binnen de termijn van veertien volle dagen, na mededeling door de klant van zijn besluit tot herroeping, in zijn oorspronkelijke staat (d.w.z. conform en in goede staat), volledig (d.w.z. met de verpakking en, indien van toepassing, de accessoires) en vergezeld van een kopie van de e-mail waarin wordt gemeld dat de herroeping geregistreerd is. De prijs van elk Product dat door de Klant buiten de termijn, beschadigd, vervuild of onvolledig wordt geretourneerd, wordt niet terugbetaald en wordt door I.CODE ingehouden als boete.

8.6 - De terugbetaling van elk Product (inclusief leveringskosten) dat het voorwerp is geweest van een herroeping en geretourneerd is, volgens de voorwaarden uiteengezet in de artikel 8.3 tot 8.5, vindt plaats uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de verklaring van terugroeping van de Klant, waarbij I.CODE de terugbetaling mag uitstellen tot de het Product weer effectief in zijn bezit is.

8.7 - De terugbetaling gebeurt, naargelang de keuze van de klant, hetzij door een storting van het bedrag in kwestie op zijn bankrekening, hetzij door het verstrekken van een tegoedbon die geldig is voor elke toekomstige aankoop op de Site. De Klant maakt deze keuze door de verplichte velden vermeld in artikel 8.4 in te vullen. Wanneer geen keuze wordt opgegeven zal I.CODE deze terugbetaling doen met dezelfde betaalwijze die de Klant heeft gebruikt voor de betaling van de betreffende bestelling.

8.8 - Er zal geen enkele verzending onder rembours aanvaard worden, om welke reden dan ook.

8.9 - De geldigheidsduur van de tegoedbon bedoeld in artikel 8.7 van deze voorwaarden is twaalf maanden vanaf de datum van uitgifte. De Klant kan de lijst met tegoedbonnen raadplegen door naar de rubriek “Tegoedbonnen” te gaan in het gedeelte “Mijn account”. Elke tegoedbon wordt geïdentificeerd door een nummer. Het is persoonlijk en niet overdraagbaar.

9.1 - De betaling van de volledige prijs vindt plaats bij de bestelling.

9.2- De betaling van elk product gebeurt met bankkaart (Visa, Eurocard/MasterCard, E-carte Bleue of alle andere Cartes Bleues die erkend zijn door de Groupement des Cartes Bancaires), Paypal, ApplePay, iDeal (Nederland), Bancontact (België), Klarna (Nederland, Spanje, België, Duitsland), Sofort (België, Duitsland), American Express en/of met een tegoed of cadeaukaart.

9.3 - De kaart wordt gedebiteerd bij de verzending van de bestelling door I.CODE, uiterlijk binnen 6 dagen na de bestelling.

9.4 - Bij de bestelling kan de Klant, nadat hij op "Betaling met tegoedbon of cadeaubon" heeft geklikt, het nummer van de tegoedbon of cadeaubon invoeren waarmee hij de prijs van een Product geheel of gedeeltelijk wil betalen. Indien het bedrag van de tegoedbon of cadeaubon lager is dan de prijs, moet de rest van de prijs met een bankkaart worden betaald. Als het bedrag van de tegoedbon of de cadeaubon hoger is dan de prijs van de bestelling, kan het saldo worden gebruikt voor een volgende aankoop binnen de limiet van de geldigheidsperiode van de tegoedbon of de cadeaubon.

10.1 - De site wordt beveiligd met een beveiligingssysteem volgens het SSL-coderingsprotocol (Secure Socket Layer) dat de informatie versleutelt om alle gevoelige gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen zo efficiënt mogelijk te beschermen. I.CODE heeft toegang tot dit beveiligde betalingsplatform via het Adyen-aanbod dat voldoet aan de PCI DSS-normen.

10.2 - Informatie met betrekking tot de bestelling van een Klant wordt verwerkt door de Klantendienst. Het doel van deze verwerking is om een analyseniveau van een transactie te definiëren en om de strijd aan te gaan tegen fraude met bankkaarten. I.CODE is de enige ontvanger van deze gegevens. Indien de Klant de gevraagde informatie niet aan I.CODE wenst door te geven, wordt hij verzocht contact op te nemen met de Klantendienst om de bestelling via een overschrijving te betalen. Het niet doorgeven van gegevens verhindert de voltooiing en analyse van de transactie.

11.1 - Alle producten voldoen aan de huidige Franse en/of Europese wetgeving en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk en binnen de Europese Unie.

11.2 - Alle Productfoto's worden ter illustratie afgebeeld. De Klant wordt verzocht de beschrijving van elk Product in de Catalogus te raadplegen voor zijn essentiële kenmerken en, in geval van twijfel of indien aanvullende informatie vereist is, contact op te nemen met de Klantendienst. I .CODE is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die zij op de site publiceert. In geval van een duidelijke fout tussen de kenmerken van het Product en de voorstelling ervan, kan I.CODE niet verantwoordelijk worden gesteld.

11.3 - Voor zover een Klant als consument handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, ambachtelijke, agrarische of vrijberoepsactiviteit, aanvaardt I.CODE geen enkele verantwoordelijkheid voor enige indirecte schade als gevolg van deze voorwaarden, verlies van uitbating, winstderving, gemiste kans, schade of kosten die zouden kunnen ontstaan als gevolg van de aankoop van de Producten.

11.4 - I.CODE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen buiten haar controle en voor enige schade die mogelijk kan worden geleden door de technische omgeving van een gebruiker van de Site en in het bijzonder computers, software, netwerkapparatuur (modems, telefoons, enz.) en al het materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site.

12.1 - Voor elk verkocht Product is I.CODE jegens de Klant gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie voorgeschreven door de artikel L.217-4 tot L.217-14 van de Code de la consommation (Franse consumentenwet) en de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bedoeld in de artikel 1641 tot 1648 van de Code Civil (Burgerlijk Wetboek). Deze wettelijke bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website http://www.legifrance.gouv.fr

12.2 - In geval van gebrek aan conformiteit en indien het vervangen van een identiek product niet mogelijk is (maat, kleur of artikel is niet meer voorradig), kan de klant ofwel het product terugsturen met terugbetaling van de prijs (inclusief de leveringskosten uitgezonderd gevallen van gedeeltelijke retournering voor retours vanuit een land buiten de Europese Unie), ofwel het voorstel van I.Code voor een product van gelijkaardige kwaliteit en prijs aanvaarden. De retourkosten zijn voor rekening van I.CODE. Voor retours vanuit een land van de Europese Unie moet de Klant het voorafbetaalde etiket gebruiken dat I.Code heeft gestuurd.

12.3 - In geval van een verborgen gebrek in de zin van de wet, verbindt I.CODE zich ertoe, naargelang de keuze van de Klant, het desbetreffende product te vervangen (indien het Product in voorraad is) of terugbetalen (retour voor rekening van I.Code, in de vorm van een voorafbetaald etiket), op voorwaarde dat dit gebrek gemeld werd bij de Klantendienst binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum waarop de Klant dit gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken. De retourkosten zijn voor rekening van I.CODE. Voor retours vanuit een land van de Europese Unie moet de Klant het voorafbetaalde etiket gebruiken dat I.Code heeft gestuurd.

12.4 - Voor elke klacht op grond van artikel 12, moet de Klant naar de rubriek “RETOUREN” gaan in het gedeelte “Mijn account”. Hij moet vervolgens het Product selecteren dat hij wil terugsturen door te klikken op “Retourzending aankondigen” en de verplichte velden invullen, waaronder die met betrekking tot de aard van de afwijking of het gebrek. Na bevestiging ontvangt de Klant onmiddellijk een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn klacht geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het artikel dat geretourneerd wordt, de prijs van het artikel en de gekozen wijze van vergoeding, evenals:

- het retouradres, voor retours vanuit continentaal Frankrijk en andere landen van de Europese Unie is de Klant vrij om de transporteur van zijn keuze te kiezen voor de retournering van het pakket. Retours via relais-punten zijn niet mogelijk.
- voor de andere landen wordt een bericht gestuurd met de melding dat de Klant zal worden gecontacteerd door de logistieke dienstverlener om de retour te organiseren

Elke retournering van een Product door de Klant die niet wordt uitgevoerd volgens de hierboven beschreven procedures en die bijkomende kosten met zich mee zou brengen ten laste van I.CODE kan door I.CODE worden geweigerd.

De registratie van de klacht houdt geen erkenning van verantwoordelijkheid door I.CODE in. Elk Product waarover de Klant een klacht heeft ingediend voor terugbetaling of vervanging, moet worden teruggestuurd naar de Afdeling Retouren, vergezeld van een kopie van de e-mail waarin wordt gemeld dat de klacht is geregistreerd.

De Gastklant moet contact opnemen met de Klantendienst voor elke klacht ingediend op grond van artikel 12.

12.5 - De terugbetaling gebeurt, naargelang de keuze van de klant, hetzij door een storting van het bedrag in kwestie op zijn bankrekening, hetzij door het verstrekken van een tegoedbon die geldig is voor een periode van twaalf maanden vanaf uitgifte voor elke toekomstige aankoop. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke keuze, zal de terugbetaling gebeuren via creditering op de bankrekening van de klant.

12.6 - Er zal geen enkele verzending onder rembours aanvaard worden, om welke reden dan ook.

12.7 - De bepalingen van dit artikel 12 kunnen het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 8 hierboven niet uitsluiten.

12.8 - In overeenstemming met artikel D.211-2 van de Code de la consommation (Frans wetboek consumentenrecht), wordt hieronder het tekstvak weergegeven dat bij deze Code is gevoegd, dat tot doel heeft de consument algemene informatie te geven over het bestaan en de uitvoeringswijzen van de wettelijke garanties:

De consument beschikt over een periode van twee jaar vanaf de levering van het goed om de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie te verkrijgen in geval zich een conformiteitsgebrek voordoet. Gedurende deze periode is de consument alleen verplicht om het bestaan van het conformiteitsgebrek vast te stellen en niet de datum waarop het zich voordoet.

Wanneer de koopovereenkomst van het goed voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op deze digitale inhoud of deze digitale dienst gedurende de gehele voorziene leveringsperiode. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen maar het bestaan van het conformiteitsgebrek met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek verschijnt.

De wettelijke conformiteitsgarantie houdt voor de handelaar de verplichting in om, desgevallend, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het goed te behouden.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de consument het recht op herstelling of vervanging van het goed binnen een termijn van dertig dagen na zijn verzoek, kosteloos en zonder grote overlast voor hem

Als het goed wordt hersteld in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet de consument van een verlenging van zes maanden van de initiële garantie.

Als de consument de herstelling van het goed vraagt, maar de verkoper de vervanging oplegt, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van vervanging van het goed.

De consument kan een vermindering van de aankoopprijs krijgen door het goed te houden of de overeenkomst te ontbinden door volledige terugbetaling van het goed, indien:

  • De handelaar weigert het goed te herstellen of te vervangen;
  • De herstelling of vervanging van het goed plaatsvindt na een termijn van dertig dagen;
  • De herstelling of vervanging van het goed ernstige overlast veroorzaakt voor de consument, met name wanneer de consument de kosten draagt van de terugname of verwijdering van het niet-conforme goed, of wanneer hij de kosten draagt van het installeren van het herstelde goed of de vervanging;
  • De non-conformiteit van het goed blijft bestaan ondanks de mislukte poging van de verkoper om het goed conform te maken.

De consument heeft ook recht op een verlaging van de prijs van het goed of op de ontbinding van de overeenkomst wanneer het conformiteitsgebrek zo ernstig is dat het de verlaging van de prijs of de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. De consument hoeft dan niet vooraf om herstelling of vervanging van het goed te verzoeken.

De consument heeft niet het recht om de koop te ontbinden indien het conformiteitsgebrek gering is.

Elke periode van immobilisatie van het goed voor herstelling of vervanging schort de nog resterende garantie op tot de levering van het herstelde goed.

De hierboven vermelde rechten vloeien voort uit de toepassing van de artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van de code de la consommation.

De verkoper die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie verhindert, riskeert een burgerlijke geldboete van maximaal 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 241-). 5 van de code de la consommation).

De consument geniet eveneens van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van de code civil, voor een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsvermindering indien de consument het goed behoudt of op volledige terugbetaling tegen teruggave van het goed.

13.1 - Alle elementen (met name: merken, logo's, teksten, illustraties, huisstijl, afbeeldingen, foto's, films, productmodellen, enz.) die op de Site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van de bedrijven van de IKKS-groep, of deze laatste hebben de rechten die deze reproductie of weergave op de Site toestaan.

13.2 - Elke reproductie, imitatie, gebruik, ook gedeeltelijk, van deze elementen door een derde partij die niet uitdrukkelijk gemachtigd is, is strikt verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging, in het bijzonder op basis van de bepalingen van Code de la propriété intellectuelle (Wetboek van Intellectuele Eigendom). Deze handelingen kunnen ook worden vervolgd op basis van het recht op afbeelding van modellen waarvan de afbeeldingen op de Site worden weergegeven.

14.1 - I.CODE kan bepaalde persoonsgegevens van de Klant verzamelen en verwerken (met name aanspreektitel, naam, e-mailadres, postadres, vaste of mobiele telefoonnummers, geboortedatum, enz.). Voor volledige informatie over de Verwerkingsverantwoordelijke, de aard van de verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, de bewaartermijn en de beschermingsmaatregelen die zijn getroffen door I. CODE, is het beleid van I.CODE op het gebied van persoonsgegevens HIER beschikbaar.

14.2 - De persoonsgegevens die door I.CODE worden verzameld, zijn onderworpen aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en aan de bepalingen van Wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

Als zodanig heeft de Klant recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van zijn gegevens. Hij kan zijn toestemming ook te allen tijde intrekken of zijn recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Hij kan zijn rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Protection des données personnelles
I.CODE - Service Communication
94 rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE
Of een e-mail, op het volgende e-mailadres: serviceclient@ikks.com.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, deze te wijzigen of zijn inschrijving te annuleren, kan de Klant ook klikken op "MIJN ACCOUNT" vanaf I.CODE.FR.

Ter informatie: het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten was aangegeven bij de CNIL onder nummer 1008675.

Voor bijkomende informatie of klachten kan de Klant contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr).

15.1 - Newsletters :Afhankelijk van de keuzes die hij maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn Klantenaccount, kan elke Klant aanbiedingen ontvangen van I.CODE en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als de vennootschap IKKS. Elke Klant die dit niet wenst, kan dit op elk moment specificeren in de rubrieken "Mijn account" en vervolgens "Persoonsgegevens".

15.2 - Cookies :De Site is ontworpen om in het bijzonder rekening te houden met de behoeften van Klanten en gebruikers van de Site. Met name voor dit doel maakt I.CODE gebruik van navigatiecookies (d.w.z. het plaatsen van tracers op de IT-apparaten van de Klant of de gebruiker). Het doel van een navigatiecookie is om uw bezoek aan de Site en de verschillende pagina's van de Site te signaleren om:

- de gepersonaliseerde service voor Klanten/gebruikers te verbeteren
- het publiek van de site te meten, aanwezigheidsstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, paginaweergaven, stopzetting van het bestelproces, enz.) om de kwaliteit van de diensten te bewaken en te verbeteren
- de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren op het apparaat
- informatie die is ingevoerd in formulieren te onthouden, de toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimten zoals het Klantenaccount en zijn winkelmand te beheren en te beveiligen
- om de gebruiker van de Site inhoud te bieden, inclusief advertenties, die verband houden met zijn interessegebieden en om de aanbiedingen te personaliseren.

Bij zijn eerste bezoek aan de Site wordt de Klant/gebruiker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Voor het lezen of plaatsen van bepaalde cookies is mogelijk zijn toestemming vereist.

De Klant/gebruiker kan het gebruik ervan weigeren, in het bijzonder door zijn apparaat te configureren. Ook kan hij cookies verwijderen in de instellingen van zijn apparaat.

In geval van weigering van de tracers, kan I.CODE het gebruik van alle functionaliteiten van de Site niet garanderen.

Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien (13) maanden na hun eerste plaatsing in het eindapparaat van de Klant/gebruiker.

15.3 - I.CODE souscrit au code professionnel de la Fédération des entreprises de vente à distance et s'engage à respecter la charte de la profession.

16.1 - I.CODE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hypertextlinks die van de Site naar andere sites worden gemaakt, in het bijzonder wanneer het de inhoud van deze sites betreft.

16.2 - I.CODE is evenmin verantwoordelijk voor hypertextlinks die naar de Site verwijzen en verbiedt iedereen om een dergelijke link te plaatsen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

17.1 - Elke verkoop gedefinieerd in artikel 2 wordt beheerst door deze voorwaarden, waarvan alleen de Franse versie rechtsgeldig is, en door de Franse wettelijke en reglementaire bepalingen. Elk verkoopcontract wordt dus in alle opzichten en zonder enige beperking beheerst door het Franse recht en treedt in werking als een contract dat in Frankrijk is gesloten.

17.2 - Voor alle klachten wordt de klant verzocht zich te wenden tot de Klantendienst. Overeenkomstig de bepalingen van de Code de la consommation (Franse consumentenwet) met betrekking tot een minnelijke schikking van geschillen, doet I.CODE beroep op de diensten van de Consumentenombudsman van de Fédération des entreprises de vente à distance (Federatie van bedrijven die op afstand verkopen) waarop de klant beroep kan doen ingeval de onderhandelingen met de Klantendienst op niets uitlopen, hetzij online op de website http://www.mediateurfevad.com, hetzij per post op het adres: Médiateur du e-commerce de la FEVAD - 60 rue de la Boétie – 75 008 PARIS.

17.3 - Wanneer in deze voorwaarden een termijn wordt uitgedrukt in dagen, telt die van de handeling, gebeurtenis, beslissing of kennisgeving waardoor deze in werking treedt niet mee. Elke termijn verstrijkt op de laatste dag om vierentwintig uur. Elke termijn die verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of vrije dag wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

17.4 - Elke verwijzing op de Site of op welk ander medium dan ook die wordt vermeld in verband met het gebruik van de Site, naar een tijdstip van de dag, naar dagen van de week, maanden van het jaar evenals op feestdagen of wettelijke vrije dagen, wordt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, beschouwd als een verwijzing naar de wettelijke tijd in Parijs, naar de dagen, maanden en jaren van de Gregoriaanse kalender en naar feestdagen en wettelijke vrije werkdagen die van kracht zijn in continentaal Frankrijk.

Het onderstaande standaardformulier voor herroeping wordt ter informatie meegedeeld aan de Klant vóór de validatie van zijn bestelling. De procedure die moet worden gevolgd voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht wordt beschreven in artikel 8.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden en dit formulier hoeft niet te worden afgedrukt, aangezien de onderstaande informatie al is ingevuld in het Klantenaccount en de bestelgeschiedenis.

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

Ter attentie van
LOGTEX
SERVICE RETOUR I.CODEESHOP
150 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES
ZI CORMIER 5
49300 CHOLET
Hierbij stel ik u op de hoogte van mijn herroeping van het contract voor de verkoop van het onderstaande goed:
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
U dient de bij aflevering ontvangen leveringsbon of factuur bij uw retourzending te voegen.
Naam van de consument:
Adres van de consument:
Handtekening van de consument:
Datum:
(*) Doorstreep de onnodige vermelding.

De IKKS-groep is geregistreerd bij de overheidsdienst ADEME.

De IKKS-groep is aangesloten bij de eco-organisaties CITEO (huishoudelijke verpakkingen) en REFASHION (kledingtextiel, huishoudlinnen en schoenen - TLC), onder de volgende unieke identificatienummers (IDU):

- Bij REFASHION (TLC): FR219031_11RUIZ; FR219017_11HVUJ; FR219051_11ZQAS;
- Bij CITEO (verpakkingen): FR211891_01WQUH.