Juridische kennisgeving — ICODE —

UITGEVER

De I.CODE-site wordt geproduceerd door de vennootschap IKKS GROUP met een kapitaal van 34519.100,00 euro - Siret 339 899 940 000458 waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 94 rue Choletaise, SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES, 49450 SEVREMOINE

Voor alle informatie met betrekking tot de werking van de site kunt u contact opnemen met: webmaster@ikks.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze site erkent de bezoeker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

I.CODE streeft ernaar om naar beste vermogen de juistheid en actualisering van de op deze site gepubliceerde informatie te verzekeren, waarbij zij zich zich het recht voorbehoudt om deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. I.CODE kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld.

Bijgevolg wijst I.CODE alle verantwoordelijkheid af:

  • - voor elke onderbreking van de site
  • - voor het optreden van bugs
  • - voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de site
  • - voor elke schade voortvloeiend uit een frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld
  • - en meer in het algemeen voor alle directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen; en dit met inbegrip van met name de kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de verwerving van goederen die op de site worden aangeboden, winstderving, klantenverlies, verlies van gegevens of enig ander verlies van immateriële goederen dat kan ontstaan door de toegang van iemand tot de site, voor de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen of voor het geloof dat wordt gehecht informatie die er direct of indirect uit voortkomt.

LINKS

De site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover I.CODE deze sites en deze externe bronnen niet kan controleren, kan I.CODE niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ter beschikking stellen van deze sites en externe bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van dergelijke externe sites of bronnen. Bovendien kan I.CODE niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige bewezen of vermeende schade of verlies volgend op of verband houdend met het gebruik van of vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of externe bronnen.

EIGENDOMSRECHT I. CODE

De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten of enige andere wet. Zo zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en alle elementen die voor deze site zijn gemaakt, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van I. CODE, die geen enkele licentie verleent, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site. Met name de merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden vermeld, zijn eigendom van de betreffende IKKS-entiteiten. De reproductie van alle documenten die op de site zijn gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals bepaald door de wet), te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven of op enigerlei wijze eventuele rechten met betrekking tot de software over te dragen.

Evenzo is het ook verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken, en met name (en deze opsomming is niet limitatief) met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de dienst en om toegang te krijgen tot de site door een ander middel dan via de hiervoor door I.CODE voorziene interface.

FOTOCREDITS EN BRONNEN

Het bijwerken van deze pagina is niet geautomatiseerd met die van de foto's die op de site worden gepresenteerd.

Afhankelijk van het seizoen kan de Site foto's van verschillende fotografen presenteren. Informatie met betrekking tot de identiteit van fotografen is op aanvraag verkrijgbaar bij de Klantendienst.

INFORMATICA EN VRIJHEDEN

I.CODE kan bepaalde persoonsgegevens van gebruikers van de Site verzamelen en verwerken (met name aanspreektitel, naam, e-mailadres, postadres, vaste of mobiele telefoonnummers, geboortedatum, enz.).

Voor volledige informatie over de Verwerkingsverantwoordelijke, de aard van de verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, de bewaartermijn en de beschermingsmaatregelen die zijn getroffen door I. CODE, is het beleid van I.CODE op het gebied van persoonsgegevens HIER beschikbaar

Als zodanig heeft de gebruiker van de Site recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van zijn gegevens. Hij kan zijn toestemming ook te allen tijde intrekken of zijn recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Hij kan zijn rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Protection des données personnelles
I.CODE- Service Communication
94 rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE

Of een e-mail, op het volgende e-mailadres: serviceclient@ikks.com.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, deze te wijzigen of zijn inschrijving te annuleren, kan de gebruiker ook klikken op "MIJN ACCOUNT" vanaf I.CODE.FR. Ter informatie: het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten van de Site was aangegeven bij de CNIL onder nummer 1008675.

Voor bijkomende informatie of klachten kan de gebruiker van de Site contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr).

COOKIES

De Site is ontworpen om in het bijzonder rekening te houden met de behoeften van zijn gebruikers. Met name voor dit doel maakt I.CODE gebruik van navigatiecookies (d.w.z. het plaatsen van tracers op de IT-apparaten van de gebruiker van de Site). Het doel van een navigatiecookie is om uw bezoek aan de Site en de verschillende pagina's van de Site te signaleren om:

  • - de gepersonaliseerde service voor gebruikers te verbeteren
  • - het publiek van de site te meten, aanwezigheidsstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, paginaweergaven, stopzetting van het bestelproces, enz.) om de kwaliteit van de diensten te bewaken en te verbeteren
  • - de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren op het apparaat
  • - informatie die is ingevoerd in formulieren te onthouden, de toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimten zoals het Klantenaccount en zijn winkelmand te beheren en te beveiligen
  • - de gebruiker van de Site inhoud te bieden, inclusief advertenties, die verband houden met zijn interessegebieden en om de aanbiedingen te personaliseren.

Bij zijn eerste bezoek aan de Site wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Voor het lezen of plaatsen van bepaalde cookies is mogelijk de toestemming van de gebruiker van de Site vereist.

De gebruiker van de Site kan het gebruik ervan weigeren, in het bijzonder door zijn apparaat te configureren. Ook kan hij cookies verwijderen in de instellingen van zijn apparaat.

In geval van weigering van de tracers, kan I.CODE het gebruik van alle functionaliteiten van de Site niet garanderen.

Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien (13) maanden na hun eerste plaatsing in het eindapparaat van de gebruiker van de Site.

NIEUWSBRIEVEN

Onze nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden naar gebruikers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Deze e-mails worden verzonden door IKKS RETAIL, SAS met een kapitaal van 36 037 000,00 euro - Maatschappelijke zetel: 8/10, rue Barbette - 75003 PARIS R.C.S. Paris 479 960 965.

U kunt zich op elk moment afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.